مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای 100در صدی عملیات بیولوژیکی در حوزه های آبخیز استان اردبیل از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: سهم استان اردبیل برای اجرای عملیات بیولوژیکی در بخش جنگل ومرتع بمساحت ۵ هزارو ۹۶۶ هکتار در سالجاری در حوزه های آبخیز استان بوده که بصورت ۱۰۰درصد در ۱۱ شهرستان استان اجرا شده است.

وی افزود: این پروزه ها شامل نهالکاری ، کپه کاری، بذرپاشی، و حفاظت و قرق و کنتور فارو بوده که در مساحت۵ هزارو ۹۶۶ هکتار  در حوزه های آبخیز استان از محل صندوق توسعه ملی با غرس ۵۳ هزارو ۲۷۵ اصله  نهال از گونه های بادام، سنجد، گل محمدی ،گردو، صنوبر ،فندق ، ازگیل وحشی و به وحشی بمساحت بیش از ۸۷ هکتار در  بخش جنگل و بذرپاشی در مساحت ۱ هزارو ۱۳۲ هکتار از نوع  آگرو پیرون، فستوکا ، یونجه، اسپرس، شبدر، بروموس و ماشک، حفاظت وقرق بمساخت ۳ هزار و ۸۱۵ هکتا ر، کپه کاری در مساحت ۸۲۴ هکتار، و کنتور فارو ۱۰۴ هکتار در بخش مرتع  با اعتباری بیش از ۹۵۰ میلیون تومان  اجرا شده است.

وی  هدف از اجرای پروژه های بیولوژیکی را ارتقاء و بهبود پوشش گیاهی و افزایش ظرفیت تولید علوفه، کاهش فرسایش خاک، تقویت سفره های آب زیرزمینی، جلوگیری از روان آب ها و کنترل سیلاب عنوان کرد.