افزایش معاونت
تعدیل نیروی انسانی و چابک سازی دولت از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه در ساختار اداری است 28 دی 1397
سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل:

تعدیل نیروی انسانی و چابک سازی دولت از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه در ساختار اداری است

سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل یکی از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه در ساختار اداری را تعدیل ساختار و نیروی انسانی و چابک سازی دولت دانست.