بازرس ویژه
بازرس ویژه هیأت امناء موظف به بررسی دقیق علل حادثه علوم و تحقیقات شد 08 دی 1397

بازرس ویژه هیأت امناء موظف به بررسی دقیق علل حادثه علوم و تحقیقات شد

جلسه فوق العاده هیأت امناء دانشگاه آزاد برگزار شد و در این جلسه بازرس ویژه هیأت امناء موظف به بررسی مستقل و دقیق علل حادثه علوم و تحقیقات شد.