برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به بسیاری از آسیب‌های جسمی و روحی خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر،برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به بسیاری از آسیب‌های جسمی و روحی خواهیم شد.