کارشناس شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، حسین رضانژاد کارشناس شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل- در طرح آزاد سازی سهام عدالت که از روز سه شنبه با موافقت مقاممعظمرهبری و اقدام از سوی سازمان خصوصی سازی از طریق سامانه الکترونیکی سهام عدالت در اختیار کلیه هموطنان عزیز و مشمولان سهام عدالت گرفت، هر سهام دار میتواند با انتخاب یکی از دو روش؛

روش سهام داری مستقیم
روش سهام داری غیر مستقیم

اقدام نموده و مسیر آتی سهام داری خود را از طریق شیوه ای که انتخاب میکند، ادامه دهد.

در طرح آزاد سازی سهام عدالت با استفاده از «روش سهام داری مستقیم»؛ مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به شما تخصیص و انتقال می‌یابد:
به میزان سهام تخصیص‌یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه پذیر سهام‌عدالت و به‌تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی به سهام دار تخصیص خواهد یافت.
این دسته از سهام داران سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند نمود.
در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌ یافته به عهده سهامدار بوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص‌ یافته، قابلیت نقل ‌و انتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن براساس محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین‌شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت.
مطابق قانون تجارت، از این پس سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص‌یافته ازجمله سود و … بهره‌مند خواهید شد.
دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور می‌توانید با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته مطلع شوید.
شایان به ‌ذکر است بهره‌مندی از خدمات قابل‌ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص‌یافته منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت‌نام و احراز هویت در مراکز تعیین‌شده می‌باشد.

در طرح آزاد سازی سهام عدالت با استفاده از «روش سهام داری غیر مستقیم»؛

مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت، سهام دار از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
در واقع سهام دار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. بااین تفویض اختیار، سهام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهامداران توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی و مدیریت خواهد شد.

  • نویسنده : حسین رضانژاد