اشتغال دانش بنیان
خارج شدن از فعالیت های فرهنگی نمادین به سمت کارهای عمیق و تاثیرگذار 13 دی 1397
رسولی مطرح کرد؛

خارج شدن از فعالیت های فرهنگی نمادین به سمت کارهای عمیق و تاثیرگذار

ئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت : در بحث فرهنگی و تربیتی بیشتر فعالیت ها نمادین بوده و باید از آن خارج شده و کارهای فرهنگی عمیق و تاثیرگذاری انجام شود.